Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Pies w restauracji, sklepie, u fryzjera

Pies w restauracji, sklepie, u fryzjera 9 lata 2 miesiąc temu #5355

  • szarasfora
  • szarasfora Avatar
  • Wylogowany
  • Site Admin
  • Posty: 78
  • Otrzymane podziękowania: 5
  • Oklaski: 5
Podró?e z psem: Restauratorzy, którzy nie wpuszczaj? psów do swoich lokali, bardzo cz?sto zas?aniaj? si? sanepidem. W Polsce psów nie wpuszcza si? te? do sklepów spo?ywczych, salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Czy rzeczywi?cie nie zezwalaj? na to przepisy?

Jan Bondar:* Najpierw pogrupujmy te sfery. Zaczn? od ?ywno?ci, czyli restauracji i sklepów spo?ywczych. Przepisy nie mówi? nic o tym, czy pies mo?e przebywa? w takim miejscu, czy nie. Mówi? jedynie, ?e to na w?a?cicielu spoczywa odpowiedzialno?? za bezpiecze?stwo ?ywno?ci. Mo?e mie? w restauracji nawet sto psów - je?li ?ywno?? jest bezpieczna, nam nic do tego.

Czyli mo?na wchodzi? z psem do restauracji?

Tak. ?adnego ogólnego zakazu nie ma. To zale?y tylko i wy??cznie od w?a?ciciela. Ma prawo powiedzie?, ?e nie chce u siebie psów. Tak samo jest w sklepach spo?ywczych. Tylko ?e w Polsce wpuszczanie zwierz?t do takich miejsc jest rzadko?ci?, tak po prostu jest zwyczajowo przyj?te. I - powtarzam - inspekcja sanitarna nie ma nic do tego. Jedyny wyj?tek to pies przewodnik. Osoba niepe?nosprawna z takim psem ma prawo wej?? wsz?dzie, a w?a?ciciel lokalu czy sklepu ma obowi?zek zadba? o bezpiecze?stwo ?ywno?ci.

Czy mog? zabra? swojego psa do fryzjera?

Ju? nied?ugo b?dzie to mo?liwe. Na razie obowi?zuje jeszcze stary zapis, z lat 90. ubieg?ego wieku (przepisy dotycz?ce szczegó?owych wymaga? sanitarnych, jakim powinny odpowiada? zak?ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua?u i odnowy biologicznej - red.), który rzeczywi?cie zakazuje wprowadzania zwierz?t w takie miejsca. No ale czasy si? zmieniaj?, przepisy te?. Nowe rozporz?dzenie, w którym nie ma ju? zapisu o zakazie wprowadzania psów, czeka ju? tylko na podpis ministra. B?dzie dok?adnie tak samo, jak w przypadku dzia?alno?ci zwi?zanej z ?ywno?ci?. W?a?ciciel b?dzie odpowiedzialny za bezpiecze?stwo klienta i tylko od niego b?dzie zale?a?o, czy pozwoli do swojego zak?adu, salonu czy o?rodka spa wchodzi? z psami. A skoro jeste?my przy przepisach wspomnia?bym jeszcze o pla?ach...

Coraz wi?cej miejscowo?ci organizuje psie pla?e...

I z pla?ami jest dok?adnie tak samo - ?adnych zakazów z naszej strony nie ma. To osoba organizuj?ca k?pielisko decyduje, czy psy mog? na nim przebywa?, czy nie.

Prosz? jeszcze powiedzie?, czy obecno?? psa w restauracji, sklepie, u kosmetyczki czy w?a?nie na pla?y, stwarza jakie? zagro?enie dla zdrowia ludzi?

To raczej trzeba by by?o z weterynarzem porozmawia?. Na pewno jest wiele chorób odzwierz?cych, ale nie popadajmy w paranoj?. Gdyby my?le? tymi kategoriami, to ze wszystkich stron czyhaj? na nas zagro?enia. Moim zdaniem problem le?y raczej w naszej mentalno?ci. Mo?e to jeszcze l?k przed psami z czasów, kiedy w?cieklizna by?a realnym zagro?eniem? O ile dobrze pami?tam, w Polsce od dziesi?ciu lat nie odnotowano ?adnego przypadku w?cieklizny u ludzi. Ci, którzy nie chc? psów w restauracjach czy sklepach, mo?e po prostu si? ich boj?? Albo zwyczajnie nie lubi?? Bo je?li ktokolwiek skar?y si? na towarzystwo psów we wspomnianych miejscach, to inni klienci czy konsumenci, a nie inspektorzy sanitarni.

*Jan Bondar jest rzecznikiem prasowym G?ównego Inspektora Sanitarnego. Prywatnie - kociarzem.
?ród?o: http://www.podrozezpsem.pl/
Iza & Szara Sfora
www.weimaraner.pl/
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.079 s.