REGULAMINY PRÓB I KONKURSÓW PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH

WARSZAWA 1998

(Wyjątki)

Regulaminy opracował
Zespół Komisji Kynologicznej
Naczelnej Rady Łowieckiej
pod przewodnictwem
ANDRZEJA BRABLETZA
międzynarodowego sędziego kynologicznego 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. Cel, organizacja imprez, warunki uczestnictwa. 

§ 1

Próby i konkursy mają na celu popularyzowanie kynologii łowieckiej poprzez sprawdzanie i stałe podnoszenie jakości użytkowych psów myśliwskich. Na konkursach uwzględnia się przy ocenie psa nie tylko jego przymioty wrodzone ale również umiejętności nabyte podczas szkolenia. 

§ 2

Próby organizowane są jako imprezy wojewódzkie lub regionalne. Konkursy mogą być organizowane jako imprezy wojewódzkie, regionalne, krajowe bądź międzynarodowe. Zezwala się na przeprowadzanie prób i konkursów przez jedno lub więcej kół łowieckich, każdorazowo wymagana jest zgoda właściwej wojewódzkiej rady łowieckiej i uwzględnienie imprezy w rocznym harmonogramie imprez kynologii łowieckiej, zatwierdzanym przez Zarząd Główny PZŁ. 

§3

Do konkursów zalicza się field trialsy dla wyżłów ras angielskich i wyżłów kontynentalnych, w tym memoriały:Teodora Marchlewskiego i Kazimierza Tarnowskiego. 

§ 4

Organizatorami wojewódzkich czy regionalnych prób i konkursów są zarządy wojewódzkie Polskiego Związku Łowieckiego lub - na ich zlecenie - koła łowieckie, bądź inne komórki organizacyjne PZŁ. Imprezy regionalne obejmują dwa lub więcej sąsiadujących ze sobą województw.

Konkursy krajowe i międzynarodowe organizuje Zarząd Główny PZŁ bezpośrednio bądź wspólnie z jednym z zarządów wojewódzkich.

Koszty związane z próbami i konkursami ponoszą organizatorzy. Ustalają oni wysokość wpisowego. 

§ 5

Organizatorzy imprez zgłaszają zamiar przeprowadzenia prób lub konkursów do Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej do 20 listopada roku poprzedzającego termin imprezy.

Ostateczny harmonogram imprez kynologii łowieckiej zatwierdza corocznie Zarząd Główny PZŁ. 

§ 6

Organizator imprezy proponuje z 3-miesięcznym wyprzedzeniem skład komisji sędziów, który zatwierdza Komisja Kynologiczna Naczelnej Rady Łowieckiej. 

§ 7

Organizatorzy powinni podać do wiadomości członków Związku szczegółowe terminy prób i konkursów w komunikatach wewnętrznych zarządów wojewódzkich do kół łowieckich Poza tym roczny terminarz przeprowadzanych imprez ogłasza Zarząd Główny PZŁ w " Łowcu Polskim". 

§ 8

Protokół komisji sędziów, karty oceniające asystentów oraz dwa komplety kart ocen pracy psów, sporządzone czytelnym pismem, powinien organizator nadesłać do Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.

Po imprezach międzynarodowych, należy dodatkowo sporządzić i wysłać do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce (który prześle je do FCI) i Zarządu Głównego PZŁ zestawienie psów, które uzyskały CACIT i reserve-CACIT wraz z kartami ocen tych (tylko tych) psów. Winno ono zawierać napisane po polsku i np.; niemiecku (francusku, angielsku lub hiszpańsku) następujące dane: rasę psa (Rasse des Hundes), płeć (Geschlecht), nazwę i przydomek (Name und Zwingername), datę urodzenia (Wurfdatum), numer księgi rodowodowej (Nummer der Ahnentafel), ilość uczestników konkursu (Zahl der Bewerber), nazwiska sędziów wypisane drukowanymi literami i ich podpisy ( Name und Unterschrift des Richters), miejsce i datę odbytego konkursu (Ort und Datum der Prufung), nazwiska i adresy właścicieli psów (Name und Adresse des Besitzers). 

§ 9

W próbach i konkursach psów myśliwskich mogą brać udział wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce i zagranicznych organizacjach kynologicznych, zrzeszonych w FCI. 

§ 10

W próbach i konkursach mogą brać udział psy, które w dniu imprezy mają ukończone 6 miesięcy życia.

Górną granicę wieku psów mogących startować w próbach określają regulaminy poszczególnych rodzajów prób. Górnej granicy wieku psów biorących udział w konkursach, nie ogranicza się. 

§ 11

Udziału w próbach i konkursach nie mogą brać psy, których właściciele zostali zawieszeni w prawach członkowskich albo wykluczeni ze Związku Kynologicznego w Polsce. Osoby takie nie mogą również występować w charakterze przewodników psów na próbach i konkursach. 

§ 12

O terminach imprez organizatorzy zobowiązani są powiadomić lekarzy wojewódzkich weterynarii, których przedstawiciele sprawdzają świadectwa szczepień przeciw wściekliźnie oraz poddają psy oględzinom, w celu ustalenia ich aktualnego stanu zdrowotnego. 

§ 13

Psy chore, kastraty, monorchidy, kryptorchidy, grzejące się i wysoko ciężarne suki, jak również psy nie posiadające aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie, nie mogą brać udziału w imprezie. 

§ 14

Podczas całego czasu trwania imprezy nie wolno prowadzić psów na kolczatkach lub obrożach zaciągających się. Wykluczeni z imprezy mogą zostać przewodnicy karzący lub brutalnie traktujący swoje lub cudze psy. 

§ 15

Przewodnicy psów, w czasie przeprowadzania w terenie prób czy konkursów, są podporządkowani komisji sędziów, a obecna przy tym publiczność zarówno komisji sędziów jak i służbie porządkowej.

Przewodnicy mogą zgłaszać reklamacje sędziemu głównemu imprezy (przewodniczącemu komisji sędziów) wyłącznie w przypadkach niedotrzymywania wymogów regulaminowych. Jego decyzje są ostateczne. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego właściciel. 

§ 16

Przewodnik psa powinien mieć strzelbę i naboje (jeżeli posiada pozwolenie na broń), otok (jeżeli w imprezie przewidywana jest praca na farbie - musi on mieć co najmniej 6 metrów), gwizdek. Z dokumentów: rodowód psa, legitymację członkowską PZŁ (myśliwi) oraz legitymację Związku Kynologicznego w Polsce.

Przewodnikom nie posiadającym pozwolenia na broń, przydziela się osobę uzbrojoną, która będzie strzelać, kiedy wymaga tego sytuacja.

Przewodnicy, przed przystąpieniem do konkurencji, winni przedstawić się komisji sędziowskiej, podając numer startowy, swoje imię i nazwisko oraz nazwę i przydomek psa. Zaleca się aby przewodnicy byli ubrani w strój myśliwski ewentualnie sportowy.

 II. Komisje sędziów, tryb oceniania i nagradzania psów. 

§ 17

Oceny pracy psów na próbach i konkursach, dokonuje komisja, składająca się z sędziów zarejestrowanych w Kolegium Sędziów Związku Kynologicznego w Polsce lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych, zrzeszonych w FCI. Oceny dokonuje się wg zasad określonych w regulaminach poszczególnych prób czy konkursów. Czynności członków komisji są honorowane według stawek ustalonych dla sędziów przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. 

§ 18

Liczba członków komisji zależy od rodzaju imprezy i liczby psów biorących w niej udział. Minimalny skład komisji sędziowskiej nie powinien być mniejszy, niż trzy osoby. Ilość sędziów powinna być taka, żeby zapewnić jak najsprawniejszy przebieg i jak najbardziej obiektywną i rzetelną ocenę psów. W razie większej liczby członków komisja dzieli się na zespoły, których pracę koordynuje sędzia główny.

W przypadku podziału komisji na zespoły robocze, każdy zespół ocenia, w powierzonych mu na odprawie sędziów konkurencjach, pracę wszystkich uczestniczących w próbach czy konkursach psów. Ma to na celu jednolity sposób oceny pracy wszystkich psów w danej konkurencji. 

§ 19

Liczba asystentów nie powinna być większa niż dwie osoby przy każdym zespole. Asystenci wykonują czynności zlecone im przez sędziów. Po zakończeniu imprezy sędzia, przy którym pracował asystent, wypełnia kartę oceny, którą wysyła się razem z pozostałą dokumentacją do ZG PZŁ. Potwierdzenia odbytej asystentury dokonuje sędzia główny. 

§ 20

Do obowiązków sędziów należy:

- uczestnictwo w odprawie sędziów oraz w otwarciu i zakończeniu imprezy,

- sędziowanie w komisji lub zespole, do którego zostali włączeni na odprawie sędziów, przez cały czas trwania imprezy,

- wyrywkowe sprawdzanie zgodności tatuaży z danymi podanymi w rodowodzie psa,

- ocena pracy psów zgodna z etyką oraz wg przepisów regulaminów,

- wykonywanie innych dodatkowych czynności zleconych przez sędziego głównego,

- w razie wątpliwości, co do interpretowania jakiegoś przepisu regulaminu, konsultowanie się z sędzią głównym,

- po zakończeniu czynności sędziowskich w terenie, wzięcie udziału w końcowych pracach komisji sędziowskiej przy ostatecznym obliczaniu wyników pracy poszczególnych psów, wypisywaniu dyplomów, kart ocen, pisaniu protokołu itp. 

§ 21

Do obowiązków sędziego głównego, poza czynnościami ogólnie obowiązującymi wszystkich sędziów, należy:

- koordynowanie pracy zespołów roboczych wyłonionych z komisji,

- przeprowadzanie odprawy sędziów przed rozpoczęciem prób czy konkursu,

- sprawdzenie terenu pod względem przydatności do prawidłowej oceny pracy psów w danej konkurencji,

- ustalenie ostatecznego stopnia oceny psa w danej konkurencji, jeżeli występuje różnica zdań członków zespołu sędziowskiego,

- udzielanie sędziom wyjaśnień lub wydania decyzji w razie zachodzących wątpliwości co do interpretacji regulaminu,

- przyjmowanie i ostateczne załatwianie reklamacji przewodników psów w sprawach niedotrzymywania warunków regulaminowych,

- sporządzanie protokołu z przebiegu imprezy oraz podpisywanie dyplomów, kart ocen, świadectw polowych oraz wysyłanych do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce danych psów, które w konkursach międzynarodowych otrzymały CACIT i reserve-CACIT, - omówienie pracy psów oraz sposobu prowadzenia ich przez przewodników po zakończeniu imprezy. 

§ 22

Pracę psów w poszczególnych konkurencjach ocenia się stopniami od "0" do "4".

"0" - otrzymuje pies (suka) w tym przypadku, jeżeli danej konkurencji w ogóle nie wykona,

"1" - (źle) - jeżeli popełni zasadnicze błędy,

"2" - (dostatecznie) - jeżeli popełni błędy o mniejszym praktycznym znaczeniu,

"3" - (dobrze) - jeżeli popełni błędy nie mające praktycznego znaczenia,

"4" - (bardzo dobrze) - jeżeli wykona zadanie przewidziane w danej konkurencji bezbłędnie. 

§ 23

Po zakończeniu prób czy konkursów ani podczas trwania imprezy, żaden pies nie może być poddawany ponownym próbom, w jakiejkolwiek konkurencji, w celu zmiany otrzymanej już przez niego oceny.

Stopnie stawia każdy sędzia oddzielnie, a po zakończeniu pracy w danej konkurencji członkowie komisji ustalają wspólnie ostateczną notę, którą wpisuje się do karty oceny pracy oraz podaje do wiadomości zainteresowanych, w szczególności przewodników psów, wskazując błędy popełnione zarówno przez psa jak i jego przewodnika. 

§ 24

Komisja przyznaje w każdej klasie dyplomy I°, II° i III° (zależnie od uzyskanej ogólnej liczby punktów i innych kryteriów podanych w przepisach regulaminów szczegółowych). Na konkursach, w których uczestniczy minimum 10 psów, psom (sukom) uzyskującym pierwszą lokatę z dyplomem I°, komisja przyznaje wniosek na Championa Pracy (CPC). Limit psów nie dotyczy konkursów rangi krajowej i międzynarodowej. 

Jeżeli lokatę pierwszą i ewentualnie następne zajmą psy (suki) posiadające tytuł Championa Pracy, wniosek przechodzi na pierwszego w kolejności psa (sukę) bez tytułu. Fakt przyznania CPC komisja sędziów wpisuje do karty oceny i dyplomu odręcznie: "CPC przyznano" wraz z oddzielną parafą.

W dyplomie i na karcie oceny podaje się również lokatę zajętą przez psa (sukę) i ilość startujących psów.

Dyplomy dla psów (suk) biorących udział w field trialsach przyznaje się wg zasad podanych w regulaminie szczegółowym. 

§ 25

Na konkursach komisja sędziów przyznaje medale złote, srebrne i brązowe. Decyzję o przyznaniu medalu podejmuje cały zespół sędziowski pod kierownictwem sędziego głównego. Fakt przyznania medalu odnotowuje się w karcie oceny, dyplomie i protokole.

1. medal złoty - otrzymuje pies (suka), który zdobył dyplom I° i zajął pierwsze miejsce,

2. medal srebrny - otrzymuje pies (suka), który zdobył dyplom I° i zajął drugie miejsce. Jeżeli nie było psa (suki) z dyplomem I°, to medal srebrny może otrzymać pies (suka), który uzyskał dyplom II° i zajął pierwsze miejsce,

3. medal brązowy - otrzymuje pies (suka), który zdobył dyplom I° i zajął trzecie miejsce. Jeżeli nie było psa (suki) z dyplomem I°, to medal brązowy może otrzymać pies (suka), który uzyskał dyplom II° i zajął drugie miejsce. O ile nie będzie takiego psa (suki), to medal brązowy można przyznać psu (suce), który otrzymał dyplom III° i zajął pierwsze miejsce. 

§ 26

Psy (suki), które na konkursach krajowych lub międzynarodowych otrzymają w danej klasie dyplomy I° z lokatą pierwszą, a na wystawie otrzymały ocenę za eksterier nie niższą od bardzo dobrej, uzyskują tytuły " Zwycięzca pracy myśliwskiej (np.: norowców, dzikarzy, tropowców, posokowców, wyżłów wszechstronnych lub wielostronnych, itd.) roku ....". 

§ 27

Trzy CPC (Certyfikaty na Championa Pracy) - w tym co najmniej jeden uzyskany na konkursie krajowym lub międzynarodowym - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu "Championa Pracy".

Dodatkowym jest warunek, aby między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Ponadto jamniki winny posiadać najmniej jeden CPC z konkursu norowania, wyżły i płochacze - najmniej jeden CPC z konkursu obejmującego pracę w polu, posokowce - z konkursu posokowców, psy zaliczane przez FCI do aporterów - CPC z konkursu aporterów.

Dyplomy "Championa Pracy" wydaje Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce, na zasadach przyjętych dla "Championa Wystawowego". 

§ 28

Oprócz dyplomów, dla psów wyróżniających się na próbach czy konkursach, właściciele psów (suk) mogą otrzymać nagrody rzeczowe z funduszów PZŁ lub ufundowane przez inne instytucje czy osoby prywatne. Nagrody rzeczowe mogą być przyznawane również najlepszemu przewodnikowi w każdej klasie psów za psa wyróżnionego dyplomem zarówno na konkursach międzynarodowych, krajowych jak i wojewódzkich czy regionalnych. 

29

Dyplomów i nagród nie można przyznać psom (sukom) które:

- w jakiejkolwiek konkurencji uzyskały ocenę "0",

- psom wyraźnie tchórzliwym i agresywnym,

- grabarzom, narzynaczom i memłaczom,

- bydlarzom,

- milczkom, startującym w konkurencjach wymagających oszczekiwania zwierza,

- tym, które podlegają dyskwalifikacji wg przepisów zawartych w regulaminach szczegółowych. 

§ 30

Kolejność lokat ustala się, biorąc pod uwagę:

1. Stopień uzyskanego dyplomu.

2. Ilość uzyskanych punktów.

3. Jeżeli szczegółowe regulaminy nie przewidują inaczej, wiek psa (młodszy przed starszym), i ostatecznie płeć (suka przed psem).